«میرحسین به جز جمع کردن گشت ارشاد برنامه ای ارائه نکرد»
www.TelevisionWashington.com / WashingtonTV
20-May-2009

هادی در وبلاگ «بحر»، با اعتراض به میرحسین موسوی به دلیل «عدم ارائه
برنامه مدون» برای دولت احتمالی خود، از اینکه نقطه قوت موسوی «حمله به
نقاط ضعف احمدی نژاد» قرار داده شده، شدیدا انتقاد می کند و می گوید:

"...چندماه
است که میرحسین کار خود را شروع کرده است. همه می دانند روش بازی او غلط
است. همه می دانند تنها با حمله به دولت نهم و احمدی نژاد نمی توان رای
جمع کرد. همه می دانند برای بردن بازی، باید برنامه داشت. همه می دانند که
یادآوری اشتباهات رقیب و استفاده از آنها شرط لازم برای برد است اما شرط
کافی نیست. همه می دانند کسی که ادعای ریاست جمهوری دارد باید برنامه
داشته باشد. اما میرحسین به جز جمع کردن گشت ارشاد برنامه ای ارائه نکرده
است. کمتر از یکماه به برگزاری ... >>>


Share/Save/Bookmark