پیمان نامه میرحسین برای حفظ حقوق شهروندی
hammihan / hammihan
17-May-2009
پیمان نامه میرحسین برای حفظ حقوق شهروندی

بیانیه
حقوق بشر و حقوق شهروندی مهندس میر حسین موسوی منتشر شد. موسوی در این
بیانیه بر رعایت حرمت و کرامت انسان ها و رعایت حقوق بشر تاکید کرده و
دیدگاه ها و اعتقادات خود را در این زمینه به صورت مشروح بیان کرده است.

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark