گفتگوی رادیو زمانه با آیت الله منتظری
Radio Zamaneh
17-May-2009

ویژه سی سال وضعیت حقوق بشر در ایران. گفتگوی رادیو زمانه با آیت الله منتظری در باره اعدام های جمعی سال ١٣٦٧ در ایران.

>>>
recommended by sobh

Share/Save/Bookmark