کرزای: تا پناهگاه ها در پاکستان برچیده نشود، افغانستان ثبات نخواهد یافت
WashingtonTV / www.TelevisionWashington.com
06-May-2009

رئیس جمهوری افغانستان، حامد کرزای، امروز در سخنرانی خود در
انستیتیوی بروکینگز در واشنگتن، گفت تا زمانی که پناهگاه ها و پایگاه های
آموزشی طالبان در پاکستان برچیده نشوند، افغانستان روی ثبات به خود نخواهد
دید.

کرزای، اظهارات ریچارد هالبروک، فرستادۀ ویژۀ آمریکا به پاکستان و
افغانستان را تأیید کرد که گفته بود، هر قدر هم که افغانستان از نظر
اقتصادی، سیاسی یا نظامی قدرتمند شود، به کشوری با ثبات و صلح آمیز بدل
نخواهد شد، مگر آن که پایگاه های آموزشی و پناهگاه های طالبان در پاکستان
برچیده شود. کرزای در ادامه افزود: «علت بازگشت طالبان این است که ما
بموقع به مسئلۀ پناهگاه ها رسیدگی نکردیم.»

در پیوند با همسایۀ غربی افغانستان، کرزای روابط کشورش را با ایران
س... >>>


Share/Save/Bookmark