ایران تحریم احتمالی بنزین را بی اثر خواند
WashingtonTV / TelevisionWashington.com
02-May-2009 (one comment)

Share/Save/Bookmark

 
default

چرا معلطلید؟

1 hamvatan (not verified)


هر چه زودتر بهتر..باید تحرک داخل کشور به ایستاده بشود. و بهتر از آن, همه دارایی کشوری فریز بشودند.