استمداد خانواده دل آرا از خانواده مقتول
روزنامه اعتماد / گروه حوادث
17-Apr-2009

متاسفانه بعضي ها نيز آن موضوع را به خارج از کشور کشاندند. اخيراً دوستان ما آمدند و گفتند درباره دختر شما در ماهواره هاي خارج صحبت مي کنند. تعجب کرديم و کمي دقيق شديم و از دوستان که به ماهواره نگاه مي کنند پرس و جو کرديم و فهميديم شبکه هاي ماهواره يي فيلم هاي سه چهار سال قبل را با صحنه هايي از جاهاي مختلف با همديگر تلفيق کرده و فيلمي ساخته و بدون اينکه ما اطلاعي داشته باشيم آن را پخش کرده اند. از نظر قانوني ما در جمهوري اسلامي زندگي مي کنيم و تابع قوانين ايراني هستيم و هر گونه دخالت خارج از کشور در امور داخلي را محکوم مي کنيم و از تمام سايت ها تقاضا مي کنيم براي جلوگيري از ضربه زدن به زندگي آتي فرزندان مان از اين گونه کارها درباره خانواده ها خودداري کنند

>>>
recommended by SCE Campaign

Share/Save/Bookmark