دل آرا چهار روز ديگر قصاص مي شود
روزنامه اعتماد / گروه حوادث
15-Apr-2009 (one comment)

پدر دل آرا در نامه خود نوشته است؛ «شش سال است که در کابوس مرگ و زندگي دخترم زندگي مي کنم؛ دختري هنرمند که با سختي زياد او را بزرگ کردم و تحويل جامعه دادم. دل آرا دختري نقاش و هنرمند است، با روحيه يي بسيار لطيف .. او نمي تواند حتي به يک حيوان آسيب برساند چه رسد به يک انسان.

>>>
SCE Campaign

Stop this madness

by SCE Campaign onShare/Save/Bookmark