«کارهائی که ایشان برای زمین خوردن انقلاب میکند»
WashingtonTV / www.TelevisionWashington.com
31-Mar-2009 (one comment)

دهقان، در وبلاگ «حزب الله نو»، معتقد است که "عملکرد محمود احمدی نژاد و
دولت وی، باعث سقوط انقلاب می شود" . وی با بررسی بخشی از عملکرد دولت
نهم، چنین احساس نگرانی خود را بیان می کند:
«...کارهای آقای احمدی
نژاد، دوستداران طیف انقلاب را انگشت بدهان گذارده است. کارهائی که ایشان
برای زمین خوردن انقلاب میکند...منظور من، زدن اطرافیان احمدی نژاد نیست.
اینها سرانجام خود دولت نهم را به نابودی خواهد کشاند. چرا وقتی اینهمه
گرسنه در کشور داریم بودجه ی بنیاد امام خمینی که در دست آقای مصباح یزدی
ست، به ارقام نجومی رسیده است؟
من از آقای احمدی نژاد میپرسم، چرا
شما که بیش از ۳ ب... >>>

TelevisionWashington.com

امروز در وبلاگ ها

TelevisionWashington.comدهقان، در وبلاگ «حزب الله نو»، معتقد است که "عملکرد محمود احمدی نژاد و دولت وی، باعث سقوط انقلاب می شود" . وی با بررسی بخشی از عملکرد دولت نهم، چنین احساس نگرانی خود را بیان می کند:
«...کارهای آقای احمدی نژاد، دوستداران طیف انقلاب را انگشت بدهان گذارده است. کارهائی که ایشان برای زمین خوردن انقلاب میکند...منظور من، زدن اطرافیان احمدی نژاد نیست. اینها سرانجام خود دولت نهم را به نابودی خواهد کشاند. چرا وقتی اینهمه گرسنه در کشور داریم بودجه ی بنیاد امام خمینی که در دست آقای مصباح یزدی ست، به ارقام نجومی رسیده است؟


Share/Save/Bookmark