برگزاری مراسم چهل ویکمین سالگرد مرگ دکتر محمد مصدق و کنترل شدید نیروهای امنیتی
JMINEWS / JMINEWS
04-Mar-2009

به دعوت جبهه
ملی ایران در ساعت ۱۰ صبح امروز مراسم چهل ویکمین سالگرد درگذشت دکتر محمد
مصدق بنیانگذار جبهه ملی ایران  در احمد آباد برگزار شد. برغم مشکلات
امنیتی بیش از 500 نفر در این مراسم شرکت داشتند. گزارشات رسیده حاکی از
حمله پلیس و لباس شخصی ها به شرکت کنندگان در این مراسم است.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark