جك استرا; مشاركت در كودتا عليه مصدق از اشتباهات انگليس بود
JMINEWS / JMINEWS
25-Feb-2009 (one comment)

«جك استرا; وزير امور خارجه سابق بريتانيا : مشاركت در كودتا عليه مصدق از اشتباهات انگليس بود ; چشم بستن بر روي حكومت رضاشاه كه تقليدي بي‌مايه از آتاتورك بود و جامعه آن حساسيتي بيشتر از تركيه داشت. اشغال ايران توسط انگليس و آمريكا و شوروي در خلال پنج سال جنگ جهاني دوم و مداخله مستقيم به همراه آمريكا در
بركناري دولت منتخب و دموكراتيك مصدق در سال 1953 كه با حمايت مدافعانه از شاه عليرغم عدم برخورداري از حمايت مردم ادامه يافت. 

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
Parham

نوشدارو بعد از مرگ سهراب٫٫٫

Parham


نوشدارو بعد از مرگ سهراب٫٫٫