حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان تخریب شد
BBC
19-Feb-2009 (7 comments)

به گفته وی با توجه به حمله پیشین به محل اجتماع دراویش گنابادی در شهرهای مختلف، همیشه تعدادی از دراویش در اين محل مستقر بودند که در صورت حمله احتمالی با تلفن همراه دراویش دیگر را خبر کنند. اما اولین کاری که حمله کنندگان کردند ضبط تلفنهای همراه و بازداشت و انتقال اين دارویش به پاسگاه بوده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark

 
Hajminator

Capt'ne

by Hajminator on

Relax, is one of our zionsit friends,... she's teasing. I wanted to respond but didn't for the respect of those who suffered.


capt_ayhab

Khatami??????????

by capt_ayhab on

Khatami can fix jack sh!t[pardon the French]

Isn't he the one who introduced  the  censorship of the Internet?

capt_ayhab [-YT]


capt_ayhab

Daravish

by capt_ayhab on

Who are of most philosophical and peaceful people ever.

Shame on IR for such atrocities on women, Bahai's and all the religious minorities.

Who is next? Sofies? Truks? Rashties? Kurds????????????

capt_ayhab [-YT]


Hajminator

‫یک ایرانی، دوست عزیز

Hajminator


‫دل من هم به درد آمد. روزی خواهد شد که این ظالمین رختشان را جمع خواهند کرد و میروند
جزای نيك و بد خلق با خدای انداز      كه دست ظلم نماند چنين كه هست دراز
تو راستی كن و با گردش زمانه بساز  كه مكر هم به خداوند مكر گردد باز


default

The answer to ....

by ./. (not verified) on

The answer to the super title of your post is: "whoever spies against the Iranian nation regardless of who is in government in our motherland. All those who through their agents and lobyists are working against our beautiful nation should be identified and herassed".

Thabnks for your super title question.


default

آنروزچندان دورنيست

يک ايراني (not verified)


تخريب خانقاه دراويش دراصفهان رادراينترنت ديدم وبعنوان يک ايراني دلم بدردآمددراين رابطه چندسوال ازمسولين خصوصا خامنه اى دارم. 1- ازمجموع مقدارى آجر.خشت وگل وچوب که بنايي راتشکيل داده بودندچه خطروتهديدجدى ميتوانست متوجه اسلام وحکومت باصطلاح اسلامي شماباشدکه آنراشبانه باخاک يکسان کرديد.2- اين اقدام شماباکداميک ازمعيارهاى بين المللي .انساني واسلامي مطابقت داردواصولا درکدام آيين وانديشه ونهادى چنين عملي تجويزشده است.3- آيا براستي شماانسان .مسلمان وموحد هستيد کارنامه سي ساله شماواعمال ورفتارتان متاسفانه هرسه موردراازشمانفي وسلب ميکند.4- بااين تاخت وتازهاوبگيروببندهاوانواع مظالم به کجاخواهيدرسيدآيا مثل معروف .ترسم نرسي بکعبه اى اعرابي اين ره که توميروى رو بترکستان است.درموردشمامصداق ندارد.5- آياباين جمله الملک يبقي مع الکفرولايبقي مع الظلم که وحي منزل ازسمامشيت الهي است ايمان دارىديانه مسلماکه نداريد اگر داشتيد دستها يتانرا تاآرنج بخون فرزندان ايران آلوده نميکرديد.6- هرکارخلافي که اتفاق ميافتديابادستورصريح شماست يادراثرچراغ سبزى است که شمانشان ميدهيداگرغيرازاين است چراعاملان اينگونه جنايات رامعرفي ننموده ومجازات نميکنيد.7-آياتاکنون بآن لحظه فکرکرده ايدکه بدست فرزندان غيوراين مرزوبوم که شمابخاک سياه نشانديدگرفتارشده درپيشگاه ملت شريف ايران چون همه جنايتکاران تاريخ به لکنت زبان افتاده ايد.آنروزچندان دورنيست.


default

To Haji

by Relax (not verified) on

Don't worry!
Khatami will come and fix everything.