افزایش فشارها در زندان و بیرون از زندان بر بهائیان
Radio France / رحمت قاسم بگلو
17-Feb-2009

درایران بحث ها در مورد چگونگی برخورد حکومت با جامعه بهائیت و پیروان این آئین ایرانی روز به روزابعاد تازه ای به خود می گیرد. ازجمله حجت الاسلام "دری نجف آبادی" دادستان کل کشور درنامه ای به وزیر اطلاعات این کشور از وی خواسته است با فعالیت های پیروان این جامعه برخورد شود.

 درماه های اخیرافزایش فشارها در زندان و بیرون از زندان بر بهائیان توجه بسیاری از سازمانهای ملی و بین المللی حقوق بشر را به این معضل حقوق شهروندی در ایران جلب کرده است. حجت الاسلام دری نجف آبادی در باره رفتار حکومت با اعضای این جامعه چند صد هزار نفره در ایران گفته است، داشتن یک عقیده و مرام طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی آزاد است، ولی اعلان و ابراز آن ممنوع می باشد.

 

"ابولحسن بنی صدر" اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران می گوید وقتی داشتن عقیده آزاد باشد ، چگونه می توان ابراز عقیده را ممنوع کرد.

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark