زنان کره ای;" پس خواهران ایرانی ما کجایند؟"
JMINEWS / JMINEWS
11-Feb-2009

با همبستگی
زنان کره ای، چهار دختر ایرانی امروز توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند و
در حالیکه همه تماشاگران تیم خود را تشویق می کنند زنان ایرانی و کره ای
با گل هریک از طرفین یکدیگر را به آغوش خواهند کشید.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark