ارزیابی دولت بختیاربه عنوان آخرین تلاش برای احیای قانون اساسی مشروطه در ایران
JMINEWS / jminews
08-Feb-2009 (2 comments)

پس از
گذشت نزدیک به سی سال از انقلاب بهمن ١٣٥٧، هنوز یک بررسی سنجیده و
نقادانه در عملکرد و میراث سیاسی نخست وزیری دکتر شاپور بختیار بعنوان
دولتی که آخرین تلاش در تداوم مشروطه واقعی در ایران را متعهد بود صورت
نیافته است. کنفرانس دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی در روزهای سیزدهم و چهاردهم ماه مارس
٢٠٠٩ گامی است در تحقق این مهم. از اینروی هیات تدارک کنفرانس می کوشد تا
زمینه مناسب این بررسی را فراهم آورد. تبادل اندیشه ی آزاد و منقدانه اهل
پژوهش شرط اساسی و لازم تحقق هدف این گردهمایی است. کوشش بر آن است که تا
حد توان و امکانات، دیدگاه صاحب نظرانی که از دور یا نزدیک با مساله ی
سیاسی چگونگی تشکیل دولت بختیار آشنایی دارند، و همچنین بر اثرات و نتایج
اجتماعی و سیاسی آن برای امروز و فردای ایران اندیشیده اند و قضاوت ارزشی
دارند به نقد و بررسی کشیده شود.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
default

Kodoom Jebhe Melli?

by Anononinini (not verified) on

Are these these the followeres of the same people who turned their backs on Bakhtiar to follow the "Imam"? Jebhe Melli has been the story of failure since oil nationalization to the present. Now they want to build and reclaim Bakhtiar's legacy as a way of creating legitimacy for an intellectually shallow, politically naive, and completely failed project.


Ostaad

Agha maa begeem?

by Ostaad on

"در دوره
حکومت ٣٧ روزه بختیار، میلیون ها ایرانی در خیابان ها بدون توجه به سابقه
و مشی سیاسی دیرینه دکتر بختیار و برنامه دولت وی از رهبری آیت الله خمینی
برای بر چیدن حکومت مشروطه پیروی کردند. پرسش و مساله این است که چرا با
توجه به سازگاری برنامه دولت با تمامی خواسته های دموکراتیک مردم ایران و
مشی روشن رییس دولت بعنوان یکی از ملیون استوار بر عقاید خود، دولت بختیار
به عنوان گزینه دموکراتیک مورد توجه مردم ایران قرار نگرفت".  I heard about Mr. Bakhtiar when he was appointed by the Shah as Iran's PM. For those of us who were not Jebheh Melli types, nor were high-class enough to be "cloob franseh" members, Bakhtyar was an unknown characters. I thought of myslef, and still do, as someone in the know as far as Iran's political scene was concerned. But as an ardent secular and non-religious university student in Iran, I had no clue about Mr. Bakhtiar, and I'm sorry for that. On the other hand EVERYONE knew about Khomeini even thought he was living outside of the country.

I hope this explains the enigma of why people did not rally around Mr. Bakhtiar.