سهم زنان: پیش از انقلاب، پس از انقلاب
BBC / Soudabeh Javadi
06-Feb-2009

در انقلاب 1357 میلیونها زن ایرانی ازتمام طبقات و اقشار اجتماعی شرکت کردند وحضور گسترده آنها در راه پیمائی ها و اعتصاب ها نقش مهمی در یکپارچگی انقلاب داشت .عوامل گوناگونی سبب شد تا زنان به روند انقلاب بپیوندند. بعضی از زنان در پی تحقق بخشیدن به خواسته هایی متاثراز اعتقادات سیاسی و مذهبی خود بودند و برخی دیگر برای پشتیبانی از شوهران و برادران خود به انقلاب پیوستند . حتی زنان سنتی از طبقات محروم و خانواده های مذهبی که تا ان زمان فرصتی برای فعالیت های اجتماعی نداشتند به شرکت در انقلاب تشویق شدند.

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark