اعدام هویدا پس از قتل او
JMINews
07-Jan-2009

اعتراف دکتر ابراهیم یزدی :هویدا قبل از محاکمه در راهرو دادگاه بدست یک روحانی با هفت تیر کمریش به قتل رسید.محاکمه او پس از مرگش انجام و حکم صادر شد و سپس اعدام شد!!!.بعضی ها نمی خواستند او حرف بزند.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark