وزیر دفاع اسرائیل: آمریکا مخالف حمله به ایران است
BBC
13-Aug-2008

بنابه گزارش ها آقای باراک در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت: "آمریکایی ها آماده نیستند به ما اجازه دهند به ایران حمله کنیم. موضع ما این است که هیچ گزینه ای را نباید از پیش رو برداشت اما در عین حال باید پیشرفت دیپلماتیک هم داشته باشیم."

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark