کویت خواستار گفتار 'سنجیده' در مورد تنگه هرمز
BBC
10-Aug-2008

کویت با اشاره به تهدید ایران در مورد تنگه هرمز در صورت وقوع جنگ می گوید چنین گفتارهایی منافع کشورهای خلیج فارس را تضعیف می کند و از ایران خواست مناقشه بر سر برنامه اتمی اش را حل کند.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark