نخستين جلد دانشنامه خليج فارس سال آينده منتشر مي‌شود
Cultural Heritage News Agency
09-Aug-2008

دانشنامه خليج فارس از زماني كه اطلاعات تاريخي در زمينه خليج فارس وجود دارد کار خود را انجام مي دهد.داريوش شاه در كتبيه‌اي كه در منطقه كانال سوئز كشف شده  مي‌گويد كه از سرزمين پارس به نيل آمده تا درياي نيل را به دريايي به پيوندد كه از پارس سر مي‌گيرد.

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark