استقلال روز نامه نگاران حفظ نمیشود!
rfi / بیژن برهمندی
06-Aug-2008

در ایران روز نامه نگاران در شرایط دشواری فعالیت میکنند و در سالهای اخیر کم نیست مواردی که ایران به مقام بزرگترین زندان روزنامه نگاران در منطقه تبدیل شده است. ایرج جمشیدی دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد در باره وضعیت روزنامه نگاران ایران توضیح میدهد.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark