اولین دور مذاکرات ایران و آژانس برگزار شد
BBC
07-Aug-2008

اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه وارد تهران شده مذاکرات خود را با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران آغاز کرده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark