دوستی تا چه حد...
rfi
03-Aug-2008

امیر طاهری، روزنامه نگار و نویسندۀ مقیم اروپا می گوید: "بعید است که بشار اسد بتواند در پروندۀ هسته ای میان ایران و غرب میانجی گری کند.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark