آیندۀ سیاسی اسرائیل
rfi / به قلم : لیدا پرچمی
01-Aug-2008
روزنامۀ فیگارو در بررسی کارنامۀ اولمرت ابتکار او را در مذاکره با فلسطینیان و سوریه و نیز رسیدن به آتش بس با حماس، نکتۀ مثبتی می داند که به هر حال مورد تأیید رقبای او می باشد و هر کس دیگری که بر سر کار بیاید آنها را دنبال خواهد کرد. >>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark