دستاوردهای نظام برای مردم
roshangari.net
30-Jul-2008 (one comment)

معلوم نيست رسانه های رژيم چرا اين تصاوير را منتشر ميکنند. به عنوان شاهدی بر,جهش های عظيم علمی, و تبديل شدن به , قدرت اول خاورميانه,؟ يا شايد برای اينکه دژخيمان دولتی را به سراغ اين دختربچه , بدحجاب, بفرستند تا سبزه اش را در چنگال های موحش خود که ياد آور داس مرگ عزرائيل است، له کند؟

//www.farsnews.com/plarg.php?nn=M342093.jpg

>>>
azaadeh

پشت صحنه های غنی سازی

azaadeh


 

 تصاوير  آجرپزی در استان مازنداران که در خبرگزاری فارس منتشر شده،

//www.farsnews.com/plarg.php?nn=M342093.jpg Share/Save/Bookmark