اولین چراغ سبز ایران به بسته پیشنهادی قدرت ها
BBC persian
30-Jun-2008

همزمان با ابراز خوشبینی آمریکا نسبت به آشکار شدن تاثیر تحریم ها بر ایران، مقام های ایرانی که تاکنون نسبت به بسته مشوق های تازه قدرت ها بی اشتهایی نشان می دادند برای اولین بار از برداشت مثبت خود نسبت به این بسته سخن گفته اند

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark