احمدی نژاد: شما چه کاره اید که توطئه ترور من را تکذیب می کنید؟
Fars Daily/ISNA
25-Jun-2008 (one comment)

وی خطاب به تکذیب‌کنندگان گفت: «شما چه کاره‌اید این وسط؟ مگر به شما آسیبی رسیده است که دفاع می‌کنید»؟

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark

 
Anonymouse

Very funny!

by Anonymouse on

I think now that he is winding down his presidency (hopefully) and pretty much made a complete fool of himself, it is only logical for him to end his "views" this way.  Blaming others for not believing him!

Didn't I just said so?!