بانك ملي لندن :ما ايران را تحريم خواهيم كرد
The Iranian Home/ISNA
25-Jun-2008

در اين بيانيه آمده است: شعبه‌ي بانك ملي در لندن به عنوان يك بانك انگليسي به لحاظ حقوقي و ساختاري از شعبات ما در اين بانك متمايز است. اين بانك به تمامي تحريم‌هاي مربوطه (عليه ايران) پايبند است و به اين كار ادامه خواهد كرد و سابقه‌اي بي‌خدشه در پايبندي به مقرراتش در انگليس دارد.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark