سد سلمان فارسی؛ این بار یک شهر غرق می شود
Radio Farda / Maryam Gorji
25-Jun-2008 (3 comments)

آبگيری کامل سد سلمان فارسی، شهر ساسانی «يرج» را که قدمتی دوهزار و دويست ساله دارد، به زير آب می برد. برای اولين بار اين خبر را، خبرگزاری ميراث فرهنگی، در فروردين ماه روی خروجی خود فرستاد. در اين خبر آمده است که « کاوش های باستان شناسی بطور کامل در اين منطقه انجام نشده است». اين خبر همچنين تاکيد دارد که بخشی از شهر، بدون اين که عمليات کاوش روی آن انجام شود، کاملا" به زير آب رفته است.

همين خبرگزاری، در ارديبهشت ماه، در خبر ديگری نوشت که «سنگهای قيمتی، مربوط به دوران هخامنشی، در شهر «يرج» به دست آمده است». 

بنابر گزارش اين خبرگزاری، آب گيری اين سد، بدون هماهمنگی با سازمان ميراث فرهنگی انجام شده است. ساخت اين سد از چهارده سال پيش، يعنی در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، بر روی رودخانه قره آقاج، در محل تنگه کارزين آغاز شد و اکنون آماده بهره برداری است.

اما «يرج» کجا است و چرا باعث اختلاف شده است؟

... >>>

samsam1111

Sassani town damned

by samsam1111 on

What a Perfect name for this Dam "Salman Parsi" & Arabization continues...


Share/Save/Bookmark

 
default

Well, at least..

by Anonymous Observer (not verified) on

they named it properly....


default

Our country...

by Anonymous irani (not verified) on

All corners of our country are on fire and are being destroyed. The islamic gangsters are using the full scope of todays knowledge to locate and destroy anything with iranian roots, the knowledge and ability to destruct that neither the mongols not the tatars had.

Congratulations to all islamists and leftists who brought us this never-ending disaster!