ایران وجه‌المصالحه منازعه اعراب – اسرائیل
BBC
24-Jun-2008 (one comment)

آیا ایران با سیاست خاص خود، در حال تبدیل شدن به وجه‌المصالحه در منازعه خاورمیانه به بهای از دست رفتن منافع ملی
خود است؟

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark

 
Hajminator

I forgot to add this for Sarkozy

by Hajminator on

ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود می‌بری و زحمـت ما می‌داری

مگس = Sarkozy