حقوق زنان در ایران
Noghtenazar.org / editor
20-Jun-2008

پیام زیر امروز از طرف مرکز جهانی بهائی صادر شده است که پیرامون احقاق حقوق زنان در ایران و اهمیت شرکت بهائیان در گسترش تساوی حقوق زنان و مردان در این فرایند می باشد

 20 جون 2008

 احبّای ممتحن کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

در پیام مورّخ 3 جون 2008، ضمن ابراز قدردانی از شجاعت و استقامتی که در مقابله با بحران‌های اخیر نشان داده‌اید، یادآور شدیم که همّ خود را بر این گمارید که سبب خیر و منفعت اطرافیان خود باشید و در بارۀ آنچه که مشغلۀ ذهنی هم‌وطنان ارجمندتان است با آنان به مذاکره و تبادل نظر پردازید.  به طور قطع مسائل گوناگونی فکر مردم آن سرزمین را که برای پیشرفت و ترقّی ایران می‌کوشند به خود مشغول داشته است و بدون شک یکی از اساسی‌ترین آنها نیاز م... >>>

recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark