حربه جديد بهائی ستيزان
NewNegah.Org / بهزاد يزدانی
15-Jun-2008 (5 comments)

یکی از حربه های جديد بهائی ستيزان که نشان از عصبانيت و استيصال آنها دارد اجير کردن افرادی است که به ميان مردم بروند و خود را بهائی معرفی کنند و سپس در صحبت و رفتار، خود را آزاد از قيود اخلاقی نشان دهند تا به اين ترتيب بهائيان را بدنام کنند. شنيده شده است که دخترانی در مترو تهران خود را بهائی معرفی کرده و در لفافه افراد را دعوت به کارهای غيراخلاقی کرده اند. ماجرای زير را هم يکی از دوستان برايم تعريف کرد:

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark

 
default

This just exposes the truth

by Seagull (not verified) on

This just exposes the truth of what has become of their beliefs!
When there is no truth left, lies are dime a dozen!!!


faryarm

"stuff like this..."

by faryarm on

"stuff like this..."

often does not have the exposure in the headlines...you call it stuff...as if it is some frivilous post about Fluff...

If it is a new occurence, it is News...


default

This is not news

by Anonymous-today (not verified) on

In all fairness this is not news, perhaps what is called "feature" but not news. Perhaps JJ can introduce a new segment on the main page called "suggested links" that stuff like this can be under.


Babak Khorramdin

Shamful act of mullahs

by Babak Khorramdin on


از یک مشت آشغال بی سواد چه انتظار می شود داشت .درد و بلأ هرچه ایرانیست بخره تو سره هر چه ملاست

 

 


Tahirih

This is an act of desperation!!!!!!

by Tahirih on

They have tried it  on this site too. If someone believes that they are right and can stop a wrong movement ,they do not need to use dirty tactics like lying and deceiving people. Hojatiyeh is a corrupt organization. They should know by now that their atrocities help to promote Bahai faith.

Tahirih