مسجد سلیمان، تصویر ایران بدون نفت؟
BBC Persian / سیروس علی نژاد
26-May-2008 (one comment)

مسجد سلیمان قبل از دوران جدید حیاتش که با اکتشاف نفت آغاز شد، اسم و رسمی نداشت. قصبه ای بیش نبود. اهمیتش تنها در این بود که ایل بختیاری در مواقع ییلاق و قشلاق چند صباحی در آنجا سکونت می کرد. اکتشاف نفت بارقه امیدی در آن دمید. کاوش برای نفت در ناحیه چیا سرخ حوالی کرمانشاه و همچنین در ماماتی نزدیک رامهرمز با ناامیدی مواجه شده بود. اما علائم موجود و وجود آتشگاه و نیز حوضچه ای که خود به خود قیر از آن می جوشید و یادداشت های مورخین و باستان شناسان که تصریح کرده بودند در ناحیه نفتون نفت فراوان به دست می آید، امید سرمهندس رینولدز را که از مدتی پیش در آنجا به کار حفاری مشغول بود، زنده نگه می داشت.

>>>
recommended by Jahanshah Javid

Share/Save/Bookmark

 
default

Wow! Masjed Soleyman! (MIS

by L (not verified) on

Wow!

Masjed Soleyman! (MIS as the British used to call it back when they were there.)
Yadesh bekheir.
I spent my early childhood there and went to school in Masjed-e Soleyman for about 2.5-3 years before my father was transferred to Abadan.

Being part of the NIOC -sherkat naft- we lived in the Camp Crescent area -- I really don't know how good an area it was? I liked it, it seemed nice to me. My father had just started working at NIOC, and all my childhood memories of those early years are good.

Bashgaah Sherkat Naft, Estakhr, Tembi (an area just outside the city for picnics), Birthday Parties, Garden Parties, and mehmoonies galore.
Most parties and traditions(Christmas and New Year Parties...) were what was left of the British life style and their ways.
Also since the majority of the Iranians newly relocated and working in MIS were more or less 'farang-rafteh' and some had studied abroad, they were eager to pickup the 'farangi' way of life!

We kids enjoyed it tremendously. There was always something fun to do!

The difference between the NIOC area vs the city itself was so striking.
Even as a tiny kid every time we'd go to the city center for grocery shopping I'd wonder why our house and our area was nice ...and the city -baazar- NOT so!
But I'd soon forget! I was 6 or 7.

This was in the mid 60s.

I went to Shams-e Davari school first and 2nd grade and part of 3rd grade.

This is so nostalgic, so strange, so long ago... It now seems like a few centuries ago!

Thanks for evoking the memories in this news report.
I wonder what the city looks like these days?