For the love of God and Country..
NewNegah.org / Mehrdad
23-May-2008

. به یاد دارم در سالهای آغازین انقلاب روی دیوار اکثر کوچه ها و خیابانها نوشته شده بود « ملی گرائی ضد اسلام است » اما در جنگ ایران و عراق و پس از اشغال خرمشهر برای اولین بار سرود « ای ایران ای مر ز پر گهر »با بلند گو ها در کوی و برزن پخش شد که تا قبل از آن شنیدنش جر م بود! و شعار« ملی گرائی ضد اسلام است » نیز به یک چشم بر هم زدن پاک شد . در این جنگ فیمابین دو کشور مسلمان ایران و عراق ، جوانان بهائی که دوران خدمت سر باز ی را می گذرانیدند چون سایر هموطنان خود به جبهه رفتند و همانند بسیاری دیگر در جنگ جان خود را از دست دادند. جوان بهائی باید سربازی برود اما پس از پایان خدمت زیر پر چم ، این حق را نداشته باشد که در ادارات و سازمانها ی کشورش استخدام شود!؟ خدمت نظام وظیفه که برای بهائیان نیز چون دیگر جوانان ایرانی واجب می باشد خدمتی است دولتی زیرا که اداره کل نظام وظیفه عمومی، تحت اشراف وزارت کشور است « الان را نمی دانم سابق چنین بود» علی ای ح... >>>

recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark