بازداشت جمعی ِ بهائیان بیگناه: این بار یاران ایران
New Negah
16-May-2008 (one comment)

دیروز صبح به وقت ایران اعضاء هیات یاران ایران که رهبری امور اداری جامعۀ بهائی ایران را به عهده داشتند بازداشت و به زندان اوین برده شدند.جامعۀ بهائی ایران هم اکنون به بیش از سیصد هزار نفر بالغ می شود. هیات یاران ایران که امور روزمره و اداری بهائیان ایران را اداره می کند از سال 1362 (1983 میلادی) که تشکیلات اداری بهائی در ایران رسما تعطیل شد، ادارۀ مسائل اداری جامعۀ بهائی را در دست گرفت. پیش شرط تعطیل تشکیلات بهائی در ایران همانا آزادی کامل بهائیان در اجرای مراسم و مناسک دینی خویش، اجازۀ شرکت دانش آموزان بهائی برای شرکت در آزمون سراسری و ورود به دانشگاهها، به کار برگرداندن بهائیان اخراج شده، و احقاق حق بهائیان و حضور در جامعۀ مدنی ایران بود. قابل توجه است که با وجود تعطیلی تشکیلات بهائی همانگونه که آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کلِّ کشور خواستار آن شده بودند نظام جمهوری اسلامی حقوق از دست رفتۀ بهائیان را به ایشان برن... >>>

recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark

 
default

Will the mullahs ever learn?

by 11101932 (not verified) on

The mullahs are slow learners indeed. Ever since the Baha'i Faith began in Iran, the mullahs have been doing their utmost to destroy it and have brutalized its followers. The mullahs have succeeded only in bringing shame to themselves by justifying their horrific acts under the banner of Islam.
These same turban-wearing blood-thirsty villains have a penchant for killing anyone who does not toe their medieval line. Thousands of Iran's best children from Muslim heritage were butchered by these criminals. Baha'is, Muslims, Jews, irreligious. It makes no difference to these scourges of humanity.
I say, you better free the Iranian Baha'i leaders. You better stop oppressing any and all people of Iran who do not fall in line with your dastardly ways. Iran shall rise again and justice will be served.