گردآوری دانشنامه ای بزرگ به نام ايرانيکا
Radio Farda
01-May-2008 (one comment)

بيش از ۳۰ سال است که استادان و ايران شناسان سراسر جهان، طرحی جامع و مفصل در دست تدوين دارند و مترصد گردآوری دانشنامه ای بزرگ به نام «ايرانيکا» هستند. دانشنامه ايرانيکا پروژه ای ايران شناسی است که به همت احسان يارشاطر، از سال های ميانی دهه ۵۰ خورشيدی، درباره فرهنگ و تاريخ سرزمين ايران به زبان انگليسی، در ايران آغاز به کار کرد و پس از انقلاب سال ۵۷ در بخش ايران شناسی دانشگاه کلمبي در شهر نيويورک استقرار يافت. مديريت دانشنامه ايرانيکا تصميم گرفته است برای نخستين بار، هفته اول ماه ميلادی مه را به بزرگداشت و معرفی جهانی اين دانشنامه اختصاص دهد.

>>>
aryanium

هفته جهانی ايرانيکا

aryanium


احسان يار شاطر، سرويراستار ايرانيکاست و در هيئت ويراستاران آن نيز از جمله احمد اشرف و نيکلاس سيمزويليامز حضور دارند. بيش از ۴۰ ويراستار مشاور و ۱۶۵۰ پژوهشنده، در تکميل اين دانشنامه بزرگ مشارکت دارند.


Share/Save/Bookmark