سال بحرانی برای پرونده هسته‌ای ایران

بی بی سی: موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن می گوید خطر جنگ علیه ایران در هفته های اخیر کم شده اما صرف نظر از اینکه چه کسی در آمریکا رئیس جمهوری شود، مساله هسته ای ایران سال آینده به مرحله بحرانی خواهد رسید. در مورد افغانستان این موسسه می گوید حکومت احتمالا می تواند بعد از خروج ناتو بخش های مهمی از کشور را در کنترل خود نگه دارد. کسری ناجی گزارش می دهد.


14-Sep-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Mashala

Wishful thinking.

by Mashala on

Assad is willing to give up the presidency if people chose a different president after these conflicts are over, but he is not going to hand the country to bunch of terrorist and invaders. It is that simple. Thinking that his fall is inevitable is wishful thinking. He has Russia and most Syrians behind him. Specially, after crimes committed by so called friends of Syria, people have realized with friends like them they'd better stick with Assad. Kind of like Khomeini and Shah

At the end, these experts must have flipped a coin, because they sounded confused and 50/50 split.