گرشاسپ: معبد اژدها

garshasp.ir: گرز ثریت میراث باستانی خاندان جمشید بود که نسل به نسل به پسران جمشید، به تور، به شیدسب و به طورگ رسیده بود. این گرز که وسیله‌ای برای آزمودن لیاقت و وفاداری هر پسری به خاندان‌اش بود، توسط پدر در زمان مرگ به پسر منتقل می‌شد. این رسالت خاندان جمشید بود و سالیان دراز نوادگان جمشید به تبعیت از این سنت گرز ثریت را نسل به نسل به فرزندان خود منتقل کرده بودند >>>

05-Sep-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi