Khomeini Warns Against Discord

State TV broadcasts 1980 speech to stop discord between Ahmadinejad and Larijani brothers

29-Oct-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Jahanshah JavidCommentsDate
Hooman Samani: The Kissinger
4
Aug 31, 2012
Eric Bakhtiari: San Francisco 49er
6
Aug 26, 2012
You can help
16
Aug 23, 2012
more from Jahanshah Javid
 
trawetsdor

«خمینی»، بزرگتری دروغی که ایرانیان به خودشان گفتند

trawetsdor


سؤال اینجاست که چطور ما ایرانیان با خروار ادعاهایی چون برتری نژادی و سابقه تاریخی مکررا در چنگ موجوداتی می افتیم که آن‌ها را دون و بی‌مایه میخوانیم. ما حتی تا آنجا پیش رفتیم که برای جدا کردن خودمان از همقطارهایمان در منطقه، مذهب تحمیلی شیعه را در آغوش گرفتیم و ارکان آن را شاخ و برگ دادیم.

سانسور تحمیلی بر ایرانیان توسط دول حاکم بازتاب ذهن پارانویید جمعیتی است که خود را تافته جدا بافته میداند. دولتمردان ایران نباید با هیچ دولت دیگری حرف بزنند و مراوده کنند. حتی نباید با خارجی مصافحه کنند تا ما دلمان خوش باشد که به هیچ کسی در دنیا نیاز نداریم. اگر هم کسی به فکرمذاکره افتاد سازشکار، خاین، و فاحشه است. تسلط چنین طرز تفکری بر ملت و دول ایران انزوایی ببارآورده است که دایره آن روز به روز تنگ تر میشود.

رفتار و منش ما به «سازشکاری» که امری واجب در امور سیاسی است بار منفی داده است. در این مملکت هیچ‌کس نمیتواند حرف دلش را بزند. مصدق هم وقتی متوجه شد کف زدن‌های مدعوین دادگاه لاهه راه فروش مستقل نفت را باز نمیکند از ترس بدنام شدن، مثل نادانان معاصرش به اشتباه خود ادامه داد. همیشه منتظر رهبری هستیم با خصوصیات شوالیه های افسانه ها. یک روز در هیبت علی و حسین و روز دیگر به شکل و شمایل کورش و داریوش. خودشیفتگی مان را در تافته جدا بافته ای به اسم شیعه پیدا کردیم. خودفریبی مان را به جایی رساندیم که در سال ۱۳۵۷ به خود وعده کریدم «این یکی (خمینی) خودش است»، معصوم و از سلاله یک پیغمبر. رهبران ما شاهدی برخیال پرستی، آرمان گرایی، حقیقت گریزی، و منجی طلبی مان هستند. خمینی بزرگتری دروغی بود که ایرانیان به خودشان گفتند.


vildemose

 Thank you Trawte. He

by vildemose on

 Thank you Trawte. He writes as if he himself comes from a Akhoond family. He has first hand information that I have read anywhere else.

It sounds like the Akhoonds have an entirely different cultural norm, set of behavior, norms and mores than the rest of the country. Again, thanks for sharing this link.

 

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


trawetsdor

To vildemose

by trawetsdor on

 

 

The article is by Mohammad Ghaed, Iranian essayist. He writes at:

//www.mghaed.com/

 


vildemose

Trawetsdor: I can see that

by vildemose on

Trawetsdor: I can see that now. I just finished reading almost half of the essay. It's the most  insightful essay regarding the historical and current innerworking of 'clerical aristocracy'.  Who is the author?

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


trawetsdor

To vildemose

by trawetsdor on

 

 

vildemose,

The copy of excerpts from the Ghaed's essays in pdf format does not paste properly.


vildemose

 Excellent link trawetsdor

by vildemose on

 Excellent link trawetstdor

صعود

نه n خميني, مقرر كرده بود سال بعد انتخابات آزاد و عاد < ميهدادن عليه آيتا P چنانچه شاه سال ٥٦ , به جاي اع

از محمود طالقاني, البته مهدي بازرگان و چند ملي مذهبي و بازاري مطرح آنروزگار o برگزار شود, مذهبيون مطمئن

كه a حمايتميكردند/ حتي ا گر فرض كنيم تمام آن رأيدهندگان در همهپرسي فروردين ٥٨ رأي مثبتداده باشندباز هم رقم ٩٨.٢ در رفراندم بيحسابوكتابدوروزه بسيار جاي بحثداشت/ b چنين نبود c ظاهر

همين نسبتمردّد, o همهپرسي يعنيبهسازشنرسيدنحدود سيچهلدرصد موافق, همين اندازه مخالفو مجموع

٤٨ به ٥١ يا در همين حدود است/ جز در . قه به دخالت در بحث/ نتايج مثبت.منفي معمو P بيطرف يا بيع

ي شصتهفتاددرصد معناييندارد n با 7 خاورميانه و آفريقا, در كشورهايي كه سنّتاين كار دارند همهپرسي با نتيج

زيرا ا گر بهواقع چنين باشديككفّه چنانسنگين استكه كار به همهپرسي نميكشد/

ف است اما با طرزفكر و P كار ائت  در ايران هيچ جناحي نميتواند به ٥١ درصد آراي عمومي دست يابد/ چار

عاداتاين مردم, محال خواهد بود/

به سببنبود سِنّت مراجعه به آراي عمومي و شمارش دقيق آرا در ايران, همهپرسي مصدق هم ٩٩ درصدي بود,

همهپرسي شاه هم ٩٩ درصدي بود

 

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


trawetsdor

A collective look at Rouhollah Khomeini

by trawetsdor on

 

//www.mghaed.com/essays/farewell/The_Man_Who_...

An essay by Mohammad Ghaed, Iranian journalist.

 


maziar 58

Aye gawwaad

by maziar 58 on

15 mordad 1359!!

was not these inocent!! video Aired 2 weeks before the the Iraqi invasion of Khuzestan?

*Gawad in Farsi means.............

Maziar


divaneh

8 years later he ordered the massacre of Iranian youth

by divaneh on

Of course by the time that he ordered the mass killing of Iranian prisoners, the unity of the Muslims did not matter any more. Nor it mattered when he killed Kurds from the beginning of his rule.

This guy was the most ruthless and the most cunning person that has ever ruled Iran.


Vattan

I did not know Islam Used to have President and Parlimant?????

by Vattan on

He syas: Who ever agaisnt act against president, or Parliment or Parliment against president is acting aginst Islam"" They just making it up as they go!!!


amirparvizforsecularmonarchy

Was just reflecting on the other blog, more relevant here

by amirparvizforsecularmonarchy on

The USA and EU causing China and Russia to replace more of Irans market with their
goods and while Iranians have no capability to produce for themselves
and the IRI which has created this mess and who's ideologically trained
basiji control the dollar currency within Iran benefit the most from the
worsening dollar to rial exchange rate.

Wow I guess the democrats in the USA and the EU really must want democracy for Iran!! LOOOL

I know I have a bright idea, listen up everybody, lets all get together
and say we want democracy and use our will to remove from power one of
the most democratically acting and behaving leaders in the world, even
better lets call him a dictator and say our secret service is really his
secret service and that his secret service, which is not
ideologically made up of monarchists even but made up of Iranians regardless of ideology, lets all get together and go out and say that Savak tortures Iranians, and lets support a
religous leader who was expelled for being found guilty of ordering the
killing of a prime minister, mansour, who went against the USA's plan, and in confrontation with them aimed to provide
high skilled workforce and develop a steel industry for Iranians, giving them
the managerial experience they would need to built the institutions of a
future democracy.

Hmmmm I dunno?  Maybe stupid people and their children do have to eat
sh$# for a very long time before they can address either their own
gutless, selfish, self centered actions or being deceived by messages put up for
them by the self proclaimed free and democratic people of the world.


Ali P.

Wow...

by Ali P. on

Had been a while since I was a clip of him.

 

 

 

 

 

Honestly,he seems so sincere.

 

 

 

Hmmm....


Faramarz

نکنین همچین!

Faramarz


 

 

وضع اینقدر خرابه که دست به دامن روح الله شدن! 


FACEBOOK