فرمانده پلیس ایران: گشت ارشاد مطلوب ما نیست

بی بی سی: گشت ارشاد مطلوب ما نیست. این جمله فرمانده نیروی انتظامی است. اسماعیل احمدی مقدم می گوید پلیس از روی اکره در این حوزه مشغول است و برای مبارزه با پدیده ای که او ناهنجاریهای اخلاقی خوانده باید کار گسترده فرهنگی انجام شود...طرح جامع عفاف، برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که حدود سه سال است در حال اجراست و انتقادهایی را هم حتی در میان دولمتردان ایرانی بهمراه داشته است. سعید توفیقی گزارش می دهد.


01-Oct-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
ali_aaa

جون عمت بی خیال

ali_aaa


یکی میمرد ز درد بی نوایی یکی میگفت خانم زردک میخواهی؟

Dollar is at 4000 rial and these people are worried about ur hair showing. 


Fred

خودتی حاجی

Fred


کی بود کی بود من نبودم مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ  نظام نکبت هم ماجرایی است.