فواد حائری: معجزه

Foad Haeri on Facebook

02-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

چند پاسخ از استاد ازل "خیام نیشابوری" به پرسش های آقای حائری

Zendanian


اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین حرف معما نه تو خوانی ونه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

----------------------------

گاویست بر آسمان قرین پروين

گاويست دگر نهفته در زير زمين

گر بينايی چشم حقيقت بگشا

زير و زبر دو گاو مشتی خر بين

------------------------------------

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین

نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین

نی حق نه حقيقت نه شريعت نه یقین

اندر دو جهان کرا بود زهره اين