فشار بر اتباع افغانستان در ایران

Growing restrictions on Afghans in Iran

در ایران، در بعضی استانها از مردم خواسته شده از افغان ها کارت شناسایی بخواهند و آنهایی را که کارت ندارند یا به عبارتی غیرمجاز هستند به پلیس معرفی کنند. مدافعان پناهجویان می گویند دولت ایران سخت گیری ها را بر پناهجویان بیشتر کرده است. اما دولت ایران می گوید رسانه ها واقعیت را طور دیگر نشان می دهند. ندا سانیچ گزارش می دهد.
04-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Roozbeh_Gilani

از همسايه به هم نزديک تريم

Roozbeh_Gilani


تغيير برای برابری:ناهيد ميرحاج : ارتباطاتی که بين ايرانيان و افغانيان است، ما را در مقامی فراتر از دو همسايه و هم مرز قرار می دهد . حوادثی که در چند ماه اخير در ايران در ارتباط با افغانيها اتفاق افتاده و در مطبوعات و رسانه ها منعکس شده است، ادامه يک داستان يا روايت چهل ساله است. در ضمن هشداری به همه ما هم هست که خشت از زيرپای خود درنياوريم. هررفتاری که با اين مردم داشته باشيم، آئينه ای می شود که خودمان را بايد در آن ببينيم. خواندن يک کتاب سبب شد که بيشتر به زندگی اين پناهندگان و مهاجرين توجه کنم. پس از مصاحبه با بعضی از اين مهاجرين و پناهجويان ، تصميم دارم در يک سلسله مقاله و مصاحبه بخشی از مشکلات و گرفتاری های زنان و کودکان افغانی و در نهايت ارتباط بين زنان و مردان ايرانی و افغانی که باهم ازدواج کرده اند، را در حد وسع و توانايی هايم منعکس کنم، با اين هدف که قدمی در جهت نزديکی بيشتر با اين مردم برداشته باشم.

//www.roshangari.net/as/sitedata/20120703160043/20120703160043.html


Fred

وحوش

Fred


سی و چهار سال توحش مسلمین حاکم کار را بجایی رسانده که در وهم ایرانی با فرهنگ و مشهور به  مهمان نوازی نمیگنجد.

تنها و تنها چاره تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت مسلمین حاکم "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.