محمدرضا عالی پیام: خسرو و شیرین

درزگیری سوراخ اسلام در منظومه خسرو و شیرین!

16-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Azarbanoo

Bravo, Ostad Aali pyam is Indeed a POET

by Azarbanoo on

Thanks for posting