صدور حکم اعدام برای چهار متهم پرونده بانک صادرات

بی بی سی: احکام یکی از پر سر وصدا ترین پرونده های فساد مالی درایران، صادر شده: حکم اعدام برای چهار متهم پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی! این احکام، به همراه دو حکم حبس ابد، چندین مورد حبس طولانی، تنها برای ۳۹ متهم از پرونده ای است که ده ها متهم دارد. آیا این حکم نقطه پایانی خواهد بود بر پرونده ای که حاشیه های سیاسی اش اهمیتی بیشتر از تاثیر اقتصادی اش یافته؟ علی قدیمی گزارش می دهد.
31-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi