Siahkal 40th Anniversary

Beginnings of armed struggle

08-Feb-2011
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Amir19

هر چیزی را باید در کاسه زماني خودش نقد کرد

Amir19


نقد کردن حرکت های چریکی و چیزهایي از این قبیل کار ساده ای نیست به هرحال جوانان در هر کشوری آنجور که جو جامعه و جو جهانی است در کاسه زماني خودشان تصمیم به مبارزه با حکومت دیکتاتور زمان خود میکنند. من شخصا فکر نمیکنم که زیاد بحث کردن در باب این موضوعات  دردی از ما دوا کند. درست یا علط آن دوره ها تمام شده ااند و توجه ما امروز بايد فقط مبارزه با دیکتاتوری خامنه ای و باند مافیايی آن باشد و برای اینکار نیاز داریم که همه از هز طرز فکر سیاسي دور هم جمع شده و بجای نقد یکدیگر به نقطه های مشترک  توجع داشته باشيم . بآ آرزوي آزادی ایران و ایرانيان


statira

DM

by statira on

I think you're either hallucinating or your age is less than 18( very young people are capable of hearing sounds that older ones are unable to).


default

Statira

by Doctor mohandes on

You need special skills and senses in order to pick up on that:)


statira

But I couldn't hear it!

by statira on

Btw, God bless Sepahbod Farsiv who was martyred by this terrorist group.


default

I heard them too!!!

by Doctor mohandes on

Amazing.

In thisparticular version he clearly spelled them out:)


Faramarz

کوچه ها - سیاهکل، شیش تا مرد، شیش تا سوار

Faramarz


Setting the politics aside for a second, Farhad, the famous singer sang Koocheh Ha in the mid 70’s after the Siahkal incident. It was rumored that in the beginning of the song (0:20) he whispered, “Siahkal, shish ta mard, shish ta savaar!”

We used to sit around the phonograph with other kids of my age and play the song over and over again trying to see if we could hear those words! And once in a while one of the kids would say, “Swear to god, I heard it!”

//www.youtube.com/watch?v=m0BEZEAocKo


comrade

Wizard of Oz

by comrade on

A fantasy, then: a lesson, now.

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


maziar 58

thanks

by maziar 58 on

glad they did not succeed but no thank

i just feel bad for 1000's of lost beautiful souls in between.

Maziar


Roozbeh_Gilani

"Had they succeded...."

by Roozbeh_Gilani on

 No. actually  it would have been Cuba with lots and lots and lots of oil! would it have been  a good or bad thing? purely a matter of opinion. I say a matter of your social class allegiance above all.

BTW, they did succede in a way. within ten years of Siahkal, the Fadaii Khalgh organisation grow from a small group of students to become  the biggest ever Marxist leninist party Middle east had ever known. Then came the Revolution, the tragic mistake of siding with khomeini and the division in organisation, when half (so called Majority) joined Tudeh party and followed the "imam's line" almost till the day most of their leaders were arrested and shot and the rest repented on Islamist TV, after receiving some serious torture, islamist style. The minority faction took a diffeent route, opposing the islamist regime and fighting them much earlier, before their defeat.

Someone here made a good point about the Kurdish parties, all left leaning/socialist parties (I reject Rigi's gang as the sunni version of the ahmadinezhad/khamenei gang) starting the fight against islamist regime in 1979, still going on  very strongly. Here is the key point, they are well routed and have solid support amongst kurdish people, in particular Kurdish working classes. I doubt if fadaii khalgh enjoyed such support amongst farsi working classes, due to SAVAK's obsession with marxist groups, to the benefit of islamist gangs.

All in all, the enemy won the battle and we lost. But that was just one of many battles fought and to be fought in future.  The war is not over yet! Lessons learnt, moving on, history is always on the side of people, the downtrodden. 

"Personal business must yield to collective interest."


Ali P.

That was a bummer!

by Ali P. on

Had they succeeded, we would have gotten to live our lives  like the life of people in Uzbakistan, Kazakhstan , or China!

 

Now, ain't that a shame??!

 

(Aaftaabkaaraan : Nice song though!)


Amir Sahameddin Ghiassi

تفرقه باینداز وحکومت کن

Amir Sahameddin Ghiassi


آنان براحتی از یک ابله یک فیلسوف میسازند و آنرا بخورد مردم ساده دل میدهند  همانطوريکه بارها دیده ایم و یک ابله را به لباس خدایی و فرعونی و دیکتاتوری ملبس میسازند و با بوق کرنا و در دست داشتن وسایل ارتباط جمعی از مویی کوهي و از گدایی سلطاني درست  میکنند و برعکس از دانشمندی دیوانه ای نمودار میکنند؟  


MRX1

Leave it

by MRX1 on

up to BBC to make a mountain out of everything. Bunch of punks attacking a remote police station (jandarmeri) in the middle of no where and getting killed in the process and that's a hamaseh acording to BBC. Going by that token then I say Abdolmalek Rigi and jundolah is much bigger hamaseh than this and even bigger hamaseh are the  people in Kurdestan fighting this regime relentlesly since 1979.


deev

حماقت یا حماسه؟

deev


چیزی که هم خنده آور هم اندوهبار است افسانه سرایی چریکهاست که این شکست را «حماسه سیاهکل» مینامند - پیمان وهاب زاده به گزاف از آن به عنوان «اسطوره جنبش دانشجویی» و «جنبش روشنفکری» یاد میکند ولی کدام دانشجو و روشنفکری میشناسید که حمله مسلحانه به پاسگاه پلیس دهکوره ای را عاقلانه بپندارد؟ سیاهکل که حتی امروز جمعیت آن زیر بیست هزار تن است جای کوچک و متروکی برای حماسه سازیست ولی بی بی سی که بلندگوی روباهان پیر است از جلوه پردازی دریغ نکرده و از چهار نقطه جهان مهره های سوخته ای را با افکار فسیلی جمع آوری کرده تا از یک حماقت حماسه بیافریند - به قول آمریکاییها نایس ترای