Donyaa Parastaan

28-Jul-2012 (one comment)
Share/Save/Bookmark

 
ashkgerd

lyrics

by ashkgerd on

دنیا پرستان در تکاپو جهان داران به فکر‌ سکه و خون پریشان خاطر از ترس تباهی فراری نیست از اندوه جدایی، فراری نیست از اندوه جدایی عزیزان من همان بودم که هستم فقط از ترس و از تنهایی خستم سحرگاهی درخشان روبرویم بییاییدو ببینید کز چه مستم، بییاییدو ببینید کز چه مستم سوزان سازان، ر‌ه جدا سازو سفر کن کوته نگاهی، به سوی سایه‌ها کن که ملایی بزهکار در کمین است به چشمش عاشقی جرمی عظیم است، به چشمش عاشقی جرمی عظیم است  هنگام رفتن، ترس تنهایی عظیم است خواهی نخواهی، طبیعت این چنین است  حقیقت زندگی‌ گاه سخت و سرد است گهی‌ آسان و گاهی‌ پر ز درد است، گهی‌ آسان و گاهی‌ پر ز درد است رازی نمانده، هم آوازی نمانده، رخ برملا کن، دل ما را شفا ده‌‌‌ رازی نمانده، هم آوازی نمانده، رخ برملا کن، دل ما را شفا ده‌‌‌