از راه اندازی چراغ خاموش گروه های هوادار شهید! سعید امامی تا شدت گرفتن جریان نئونازی در اینترنت
baztab.net
27-Apr-2012

در چند سال اخیر اما این عده مجدداً درصدد طرح همان مباحث، این بار نه در
قالب یک سایت یا چند نفر محدود هستند، بلکه از طریق تبدیل موضوع «شهید»!
سعید امامی به یک گفتمان و رسماً قهرمان سازی از وی هستند.

>>>

Share/Save/Bookmark