شک آقای خامنه ای میان دو توهم خطرناک!
pyknet.net
10-Mar-2012

ایشان در توهم است نه امریکا در توهم. در
ادامه همین توهم است که ایشان می گوید شرکت در انتخابات رای به
نظام بود و آنها فهمیدند مردم از نظام حمایت می کنند و
بنابراین حمله منتفی است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark