تدابیر مقام معظم ایران (را) به سمت نابودی می برد!
pyknet.net
09-Feb-2012


خطرناک ترین و هشدارآمیز ترین سخنانی که مردم ایران با درکنار
هم قرار دادن آنها احساس می کنند به لحظات خطر نزدیک شده اند،
از زبان مقامات ایران بیرون می آید.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark