بمب اتم ایران 12 اسفند منفجر خواهد شد
tabnak.ir
14-Jan-2012

قلب دشمنان و صهیونیست به دلیل ظلم و جنایات علیه ملت‌های دنیا زایل شده است و قدرت محاسبه صحیح را از آنها گرفته است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark