یکبار دیگر آشکار شد تا مغز استخوان نظام نفوذ شده
pyknet.net
12-Jan-2012

این سخنی است که با صراحت کامل
هاشمی رفسنجانی در همان ماه های اول پس از کودتای 22 خرداد
گفت.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark